Pravidlá súťaže na Facebooku a Instagrame

Pra­vidlá sú­ťaže na Facebooku a Instagrame

Pre­čí­tajte si pod­robné pra­vidlá sú­ťaže, ktorá pre­bieha na facebookovom účte Vila Kosodrevina 

  1. Zá­kladné in­for­má­cie

1.1 Or­ga­ni­zá­torom sú­ťaže je spo­loč­nosť TATRY Development, s. r. o., so sídlom Tatranská Lomnica 14133, 05960 Vysoké Tatry, IČO: 36481556, DIČ: 2120912035, za­pí­saná v OR Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­ného súdu Prešov, od­diel: Sro, vložka č. 13701/P (ďa­lej len „Or­ga­ni­zá­tor“ alebo “Vila Kosodrevina”). Organizátor je prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia Vila Kosodrevina. 

1.2 Ná­zov sú­ťaže je „Súťaž o pobyt“ (ďa­lej aj ako „sú­ťaž“). 

1.3 Sú­ťaž sa koná v ob­dobí od 20.3. – 2.4. 2023 

1.4 Sú­ťaž nie je spon­zo­ro­vaná, odo­brená ani ria­dená spo­loč­nos­ťou Facebook alebo Instagram a nemá s ňou žia­den vzťah. Facebook ani Instagram nemá voči sú­ťa­žia­cemu žiadne zá­väzky. 

  1. Sú­ťa­žiaci

2.1 Sú­ťa­žia­cim sa stáva fy­zická osoba s trva­lým byd­lis­kom alebo dl­ho­do­bým po­by­tom na území Slo­ven­skej re­pub­liky a na území Českej republiky, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na facebooko­vej stránke www.facebook.com/vilakosodrevina a na instagramovej stránke Vila Kosodrevina www.instagram.com/vilakosodrevina/ v ter­míne od 20. 3. – 2.4. 2023 odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú otázku respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže. 

2.2 Sú­ťaže sa môžu zú­čast­niť iba osoby star­šie ako 18 ro­kov. 

2.3 Zo sú­ťaže sú vy­lú­čení za­mest­nanci Or­ga­ni­zá­tora a im blízke osoby v zmysle usta­no­ve­nia § 116 zá­kona č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník v znení ne­skor­ších pred­pi­sov. 

2.4 Vy­hlá­se­nie výsledkov sú­ťaže bude zve­rej­nené na facebookovej stránke www.facebook.com/vilakosodrevina/ a na instagramovej stránke www.instagram.sk/vilakosodrevina/. Vzhľadom na charakter súťaže nie je možné určiť presný dátum ukončenia.

  1. Pra­vidlá sú­ťaže

3.1 Podmienkou zapojenia sa do súťaže je odpovedať cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú otázku respektíve svojou odpoveďou splniť podmienku zapojenia sa do súťaže. 

3.2 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok jeden komentár. 

3.3 Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­lú­čiť zo sú­ťaže ko­men­táre, ktoré: 

– zjavne ne­majú ni­jakú sú­vis­losť so sú­ťaž­ným prís­pev­kom,
– ob­sa­hujú vul­ga­rizmy alebo iné slovné spo­je­nia, ktoré sú v roz­pore so vše­obecne ak­cep­to­va­teľ­nou spo­lo­čen­skou mo­rál­kou a eti­kou,
– ob­sa­hujú vy­hrá­ža­nie a/alebo iné po­dobné slovné útoky vrá­tane klam­li­vých in­for­má­cií o inej osobe,
– pod­ne­cujú k ne­ná­visti na zá­klade po­hla­via, rasy, farby pleti, ja­zyka, viery a ná­bo­žen­stva, po­li­tic­kého či iného zmýš­ľa­nia, ná­rod­ného alebo so­ciál­neho pô­vodu, prí­sluš­nosti k ná­rod­nosti alebo k et­nic­kej sku­pine,
– pro­pa­gujú ná­vy­kové látky alebo zľah­čujú ná­sledky ich uží­va­nia,
– ohro­zujú fy­zický, psy­chický a/alebo mo­rálny vý­vin ma­lo­le­tých,
– na­vá­dzajú iné osoby na ne­mo­rálne ko­na­nie alebo na ko­na­nie, ktoré je v roz­pore so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
– sú v roz­pore s tý­mito pra­vid­lami a/alebo so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
– Or­ga­ni­zá­tor po­súdi ako ne­vhodné na zve­rej­ne­nie. 

3.4 Vý­her­ca sú­ťaže bude ur­čený lo­so­va­ním spo­me­dzi všet­kých sú­ťa­žia­cich za­po­je­ných do sú­ťaže. 

  1. Vy­hlá­se­nie vý­her­cu a odo­vzdanie vý­hier

4.1 Vý­herca (označujúci užívateľ) vy­hrá poukaz na pobyt pre 2 osoby na 2 noci vo Vila Kosodrevina, platný do 16.6.2023.

4.2 Súťaž sa uzatvára o 22:00 hod. 2.4. 2023 a výherca bude žrebovaný zo všetkých komentárov výberom a následnou kontrolu splnenia všetkých podmienok zapojenia sa do súťaže. 

4.3 Or­ga­ni­zá­tor vy­koná vy­hlá­se­nie vý­hercu zve­rej­ne­ním úda­jov vý­hercu v ano­ny­mi­zo­va­nej forme v komentári k zverejnenej súťaži facebookovej stránky www.facebook.com/vilakosodrevina/ a instagramovej stránky www.instagram.com/vilakosodrevina/ a sú­časne ho kon­tak­tuje pro­stred­níc­tvom sú­krom­nej správy. 

4.4 Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe; tým však nie je ob­me­dzené jeho opráv­ne­nie vý­hru da­ro­vať po­tom, ako ju na­do­budne. 

  1. Os­tatné pod­mienky sú­ťaže

5.1 Sú­ťa­žiaci nie sú opráv­není po­ža­do­vať na­miesto vý­hry fi­nančné či aké­koľ­vek iné pl­ne­nie a ne­majú ná­rok na aké­koľ­vek iné pl­ne­nia zo strany Or­ga­ni­zá­tora, než sú uve­dené v týchto pra­vid­lách. 

5.2 O akých­koľ­vek re­kla­má­ciách či ná­miet­kach roz­ho­duje s ko­neč­nou plat­nos­ťou Or­ga­ni­zá­tor. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo bez náh­rady sú­ťaž skrá­tiť, od­lo­žiť, pre­ru­šiť alebo zru­šiť či jed­no­stranne zme­niť alebo do­pl­niť jej pra­vidlá po celú dobu jej trva­nia. 

5.3 Or­ga­ni­zá­tor je opráv­nený kon­tro­lo­vať všetky pod­mienky pre účasť v sú­ťaži a v prí­pade sporu po­sú­diť a s ko­neč­nou plat­nos­ťou roz­hod­núť o akej­koľ­vek otázke spo­je­nej so sú­ťa­žou. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­ra­diť sú­ťa­žia­ceho zo sú­ťaže alebo sú­ťa­žia­cemu ne­odo­vzdať vý­hru, a to v prí­pade po­ru­še­nia pra­vi­diel sú­ťaže. 

  1. Vy­hlá­se­nie sú­ťa­žia­ceho a sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov

6.1 Účas­ťou v sú­ťaži sú­ťa­žiaci dob­ro­voľne ude­ľuje Or­ga­ni­zá­to­rovi (pre­vádz­ko­va­te­ľovi v zmysle zá­kona o ochrane osob­ných úda­jov) sú­hlas so spra­co­va­ním svo­jich osob­ných úda­jov, ktoré Or­ga­ni­zá­to­rovi po­sky­tol po­čas trva­nia sú­ťaže, ako aj v sú­vis­losti s prí­pad­ným odo­vzda­ním cien na účely za­ra­de­nia do sú­ťaže, jej vy­hod­no­te­nia a do­ru­če­nia vý­hry. 

6.2 Sú­ťa­žiaci má právo po­ža­do­vať od pre­vádz­ko­va­teľa prí­stup k osob­ným úda­jom tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, právo na opravu osob­ných úda­jov, právo na vy­ma­za­nie osob­ných úda­jov a právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov, právo na­mie­tať spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov, ako aj právo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov. 

6.3. Pre­vádz­ko­va­teľ ucho­váva osobné údaje vý­hercu v roz­sahu a na dobu po­trebnú na do­ru­če­nie vý­hry, nie však dl­h­šie ako 2 me­siace. 

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže. 

      7. Platnosť pravidiel 

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 20.3.2023, tzn. odo dňa začiatku súťaže. 

 

Na Štrbskom Plese, dňa 20.3.2023           TATRY Development, s.r.o.